Wettelijk

Wettelijk

Deze pagina (samen met de documenten die daarop verwezen worden) vertellen u de voorwaarden waarvan u gebruik zou kunnen maken op onze website www.stovax.nl

Deze pagina (samen met documenten waarnaar verwezen wordt) toont u de voorwaarden om gebruik te mogen maken van onze website www.stovax.nl

Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen vóór u gebruik maakt van onze website. Door het gebruiken van onze website geeft u ook aan deze gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en ze te gehoorzamen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, hebt u ook geen toestemming om onze website te gebruiken.

Onze Gegevens

www.stovax.nl is een website die de eigendom is van, en beheerd wordt door Stovax Limited (“wij“). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 07127090 en onze hoofdzetel bevindt zich in: Falcon Road Sowton Industrial Estate Exeter, Devon EX2 7LF. Ons handelsadres en postadres bevinden zich eveneens in: Falcon Road Sowton Industrial Estate Exeter, Devon EX2 7LF. Wij zijn een Naamloze Vennootschap.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht om de aangeboden dienst te verwijderen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling (zie lager).

Wij zijn niet verantwoordelijk ten opzichte van u of iemand anders indien, voor welke reden ook, onze site onbeschikbaar is op een onbepaald moment of voor onbepaalde tijd.

Van tijd tot tijd kan het ook gebeuren dat we de toegang tot bepaalde delen van de website beperken voor de bij ons geregistreerde gebruikers.

Als u een wachtwoord, een identificatiecode of een ander soort informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedure kiest of toegewezen krijgt, dan dient u deze informatie als strikt vertrouwelijk te behandelen en deze niet door te geven aan derden. Wij behouden ons het recht om, op gelijk welk moment, een identificatiecode of wachtwoord buiten gebruik te stellen, zowel indien u dit zelf gekozen hebt of toegewezen kreeg, als u zich naar onze mening niet aan (één van) onze gebruiksvoorwaarden houdt.

U bent verantwoordelijk om het nodige te doen om toegang te verkrijgen tot onze website. U bent eveneens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die onze website bezoeken via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich er ook aan houden.

Verboden aanwendingen

U mag onze website enkel gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • voor gelijk welk doel dat de toegepaste lokale, nationale of internationale wetten breekt;
 • voor gelijk welk doel dat illegaal of frauduleus is, of een illegale of frauduleuze intentie of effect heeft;
 • met als bedoeling schade toe te brengen -of poging hiertoe- aan minderjarigen, op gelijk welke manier;
 • voor het versturen, of het verstrekken van een versturingsdienst, van niet-aangevraagde of niet-toegestane advertering of promotiemateriaal of enige andere vorm van dergelijke verzoeken (spam);
 • voor het bewust versturen van materiaal dat besmet is met virussen, Trojan horses (Trojaanse paarden), worms (wormen), time-bombs (tijdsbommen), keystroke loggers (programma’s die toetsslagen registreren), spyware, adware of alle andere schadelijke programma’s of dergelijke computercodes die ontworpen werden om een nadelig effect te hebben op de werking van softwareprogramma’s, communicatienetwerken of hardware.

U gaat ook akkoord om:

 • geen enkel deel van onze site te reproduceren, na te maken, te kopiëren of door te verkopen in overtreding met deze voorwaarden
 • niet te betreden zonder bevoegdheid, niet te verhinderen, geen schade te berokkenen of te verstoren:
 • gelijk welk deel van onze site;
 • gelijk welke uitrusting of netwerk waarop onze website is opgeslaan;
 • gelijk welke software gebruikt wordt in het verschaffen van deze site; of
 • gelijk welke uitrusting, netwerk of software in het bezit of het gebruik van een derde.

SCHORSING EN BEËINDIGING

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er, door uw gebruik van onze site, een inbreuk werd gepleegd op deze voorwaarden. Indien dit het geval is, zullen wij de gepaste en noodzakelijke maatregelen nemen.

Zich niet aan deze voorwaarden houden kan één van de volgende maatregelen als gevolg hebben:

 • onmiddelijke, tijdelijke of permanente ontzetting uit uw recht om onze site te gebruiken;
 • gerechtelijke stappen tegen u, inclusief de terugbetaling van alle verliezen en kosten die door ons geleden werden door de inbreuk, met als doel schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en gerechtelijke kosten);
 • bekendmaking van dergelijke informatie aan de uitvoerende machten, als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is.

Voor zover de wet dit toestaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor de maatregelen die genomen werden in navolging van inbreuken op deze voorwaarden. De genoemde maatregelen in deze polis zijn niet uitputtend en wij kunnen ook andere maatregelen nemen die wij geschikt achten.

Intellectuele eigendom

Wij zijn de eigenaar of de licentie-houder van alle intellectuele eigendomsrechten van onze website en alle materiaal dat er op gepubliceerd is. De inhoud van deze website is wereldwijd beschermd door wetten en verdragen op het auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag exemplaren afdrukken, alsook brochures, specificaties, uittreksels of samenvattingen, van alle pagina’s van deze website, maar enkel voor uw persoonlijke documentatie. U mag deze specificaties, brochures, uittreksels of samenvattingen niet (electronisch) uitgeven, bewaren voor opslag of voor back up doeleinden op uw computer.

U mag in geen geval wijzigingen aanbrengen in de elektronische of papieren exemplaren van het materiaal dat u hebt gedownload of afgeprint. Het is eveneens niet toegestaan om afbeeldingen-, foto-, video- of audio-reeksen of grafisch materiaal te gebruiken zonder de bijhorende tekst.

Het is verboden aanduidingen te verwijderen die wijzen op patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, de grafische vormgeving van handelsnamen of andere vormen van intellectuele eigendom van deze site of het materiaal dat u via de site verworven hebt.

Onze positie (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als de auteur van het materiaal op onze site, moet ten alle tijde erkend worden.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaandelijk een licentie te verwerven van ons of van onze licentiehouders.

Als u een deel van onze site afprint, kopieert of download en daarbij deze gebruiksvoorwaarden schendt, dan zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddelijk ophouden en moet u, naargelang onze beslissing, alle kopieën die u gemaakt hebt vernietigen of aan ons terugbezorgen.

Indien u vindt dat wij inbreuk plegen op uw intellectuele eigendomsrechten, of die van een derde, gelieve ons hiervan dan op de hoogte te brengen via privacy@stovax.com. Gelieve in uw kennisgeving onder andere de volgende zaken te vermelden:

(1) een beschrijving van de intellectuele eigendomsrechten die volgens u geschonden worden;

(2) een beschrijving van de vermeende inbreuk; (3) een beschrijving van de locatie waar de vermeende inbreuk zich bevindt; (4) uw contactgegevens.

Zich Berusten op de gepubliceerde informatie

Commentaar, inzendingen en ander materiaal gepubliceerd op onze site zijn niet bedoeld als bijdrage tot ons advies waarop men zich kan berusten. Voor zover de wet dit toelaat, verwerpen we daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voorkomt uit het zich berusten op dergelijk materiaal dat geplaatst werd door een bezoeker op de site, of door iemand die ingelicht werd over de inhoud ervan.

U stelt ons schadeloos voor alle kosten of verliezen die door ons geleden worden, uit schadeclaims tegen ons door een derde, voortvloeiend uit uw gebruik en/of uw bijdrage(n) aan onze site (los van plaatsen waar wij een inbreuk zouden plegen tegen de wet en deze inbreuk niet veroorzaakt werd door uw gebruik of bijdrage). Voor de bepaling van deze voorwaarde, zal het publiceren van een bijdrage door u, geacht worden door u veroorzaakt te zijn en niet door ons.

U spreekt ons vrij en stelt ons schadeloos van alle claims tegen ons, ingediend door u, personen die voor u optreden of met u samenwerken, met betrekking tot alle aansprakelijkheid die zich opdringt door de maatregelen die wij nemen, of genomen door onze tussenpersonen, medewerkers of werknemers, bij het ten uitvoer brengen van deze gebruiksvoorwaarden, met betrekking tot uw gebruik van of bijdrage tot onze site.

Herinnheringen voor onderhoud

Als u er bij het registreren van uw product voor gekozen hebt om een herinnering toegestuurd te krijgen voor een onderhoudsbeurt:

 • DIT STELT U NIET VRIJ OM ER VOOR TE ZORGEN DAT UW PRODUCT REGELMATIG ONDERHOUDEN WORDT DOOR EEN DAARTOE GESCHIKT GEKWALIFICEERDE VAKMAN IN OVEREENSTEMMING MET DE AANBEVELINGEN VAN DE PRODUCENT. DIT IS UW VERANTWOORDELIJKHEID, ONAFHANKELIJK VAN HET FEIT OF EEN HERINNERING GESTUURD WERD OF NIET.
 • Wij zullen u de herinnering per email toesturen, en enkel naar het adres dat u ons bezorgd hebt met uw product-registratie-gegevens.
 • Aangezien dit een gratis dienst is, behouden we ons het recht om geen herinneringen te sturen. Indien beslist zou worden om deze dienst te schrappen, wordt u hier normaalgezien wel van op de hoogte gebracht via een email naar het emailadres dat u ons bezorgd hebt met uw product-registratie-gegevens.

Onze website wijzigt regelmatig

We trachten onze website regelmatig up te daten, en kunnen bijgevolg de inhoud ervan op ieder moment wijzigen. Indien nodig, kan het gebeuren dat we de toegang tot de site schorsen, of de site voor onbepaalde tijd sluiten. De inhoud van onze website kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dergelijk verouderd materiaal up-to-date te brengen.

Regels voor de prijstrekking bij de productregistratie

Wij richten een prijstrekking in voor personen die een nieuwe Stovax of Gazco haard of kachel gekocht hebben die voldoet aan de voorwaarden (“Qualifying Product”).

De toelatingsvoorwaarden om deel te nemen zijn:

 • u moet 18 jaar of ouder zijn.
 • u bent woonachtig in het Verenigd Koninkrijk of in de Republiek Ierland.
 • u moet reeds een nieuw Stovax of Gazco product gekocht hebben bij een officiële Stovax Ltd. handelaar in het Verenigd Koninkrijk of de Republiek Ierland.
 • Uw “Qualifying Product” werd geïnstalleerd bij u thuis door een daartoe geschikt opgeleide en gekwalificeerde vakman. Voor hout en multi-fuel toestellen, zal dit een HETAS vakman zijn in het VK. Voor gastoestellen zal dit een GasSafe vakman (Groot-Britannië), CORGI vakman (Noord-Ierland) en Bord Gàis vakman (Republiek Ierland) zijn.
 • Er is slechts één inschrijving toegestaan voor de prijstrekking per “Qualifying Product”.
 • U hebt het registratieformulier voor uw “Qualifying Product” naar behoren ingevuld op onze website en hebt de volgende checkboxen aangeklikt (a) herinnering voor uw onderhoudsbeurt binnen 11 maanden (b) op de hoogte gehouden worden van product updates (c) ons Privacybeleid gelezen hebben en begrijpen (d) instemmen om deel te nemen aan de prijstrekking.
 • U aanvaardt de regels in deze gebruiksvoorwaarden.

De producten die voldoen aan de voorwaarden (“Qualifying Products”) zijn Stovax en Gazco verwarmingstoestellen, zonder inbegrip van accessoires of tegels.

De prijstrekking gebeurt kalendergewijs, op maandelijkse basis. De winnaars worden willekeurig gekozen binnen de vijf dagen na het einde van een kalendermaand. U bent slechts voor één maand ingeschreven, namelijk de kalendermaand waarin u uw productregistratie voltooid hebt op onze website.

Er is slechts één winnaar per maand. Winnaars zullen op de hoogte gebracht worden via email op het emailadres dat u ons gegeven hebt bij het registreren van uw product en wij zullen trachten dit binnen de vijf werkdagen na de trekking te doen. De prijzen worden normaalgezien verstuurd naar de winnaars binnen de 6 weken na de prijstrekking. De naam van de winnaar, voor de maand waarin u deelneemt aan de trekking, kan u bezorgt worden op verzoek, maar is logischerwijs onderhevig aan de bescherming van de privacy van deze persoon.

De samenstelling en de waarde van de wijnkist die wij ter beschikking stellen als prijs, gebeurt volledig in onze eigen discretie. Wij bieden geen contant geld aan ter vervanging.

Onze aansprakelijkheid

Wij stellen de inhoud van onze website ter beschikking zonder vertegenwoordiging, garanties, condities of waarborgen wat betreft de nauwkeurigheid. Voor zover de wet dit toestaat, sluiten we daarom uitdrukkelijk uit:

 • alle voorwaarden, waarborgen of andere termen aangehaald in statuten, gewoonterecht of aanvullend recht.
 • alle aansprakelijkheid (hoe het zich ook voordoet, inclusief benadelende aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid), inbreuk tegen een contract, of andere), zelfs indien het te voorzien was, geleden door iedere persoon of rechtspersoon, in directe of indirecte relatie met onze website of in relatie met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de gevolgen van het gebruik van onze site, websites eraan gelinkt en materiaal erop gepost voor:
 • inkomens- of inkomstenverlies;
 • handelsverlies;
 • verlies van opportuniteiten;
 • verlies van winst of contracten;
 • verlies van voorzieningen;
 • gegevensverlies;
 • verlies van of schade aan reputatie of goodwill; of
 • verspilde tijd van het management en/of ander personeel en/of kantoortijd;

In elk van deze gevallen, zei het direct of indirect, uitzonderlijk en/of voortvloeiend verlies of schade; of voor ieder ander indirect, voortvloeiend en/of uitzonderlijk verlies of schade.

Dit beïnvloedt onze aansprakelijkheid noch in geval van overlijden of verwondingen die voortkomen uit onze nalatigheid, noch in geval van fraude of frauduleuze voorstelling, noch gelijk welke aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden door de toegepaste wet.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site

Wij slaan informatie op over u overeenkomstig ons Privacybeleid. Door onze website te gebruiken geeft u toestemming tot het verwerken van dergelijke informatie en u garandeert ons dat alle informatie die u verstrekt nauwkeurig en correct is.

In geval van een conflict tussen deze voorwaarden en de voorwaarden in het Privacybeleid, zullen deze voorwaarden de bovenhand hebben.

Virussen, Hacken en andere misdrijven

U mag onze site niet misbruiken door het bewust inbrengen van (of gegevens overbrengen, versturen of uploaden van materiaal besmet met) virussen, Trojans (Trojaanse paarden), worms (wormen), time-bombs (tijdsbommen), keystroke loggers (programma’s die toetsslagen registreren), spyware, adware, logic bombs of ander materiaal, programma’s of gelijkaardige computercodes die kwaadwillig bedoeld zijn, technologisch schadelijk of ontworpen om een negatief effect te hebben op de werking van computer -software of -hardware op onze site. U mag ook niet trachten om onbevoegd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop de site opgeslaan is of gelijk welke server, computer of database verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service aanval (ontzeggen van dienstverlening) of een denial-of-service aanval verspreiden.

Door het breken van deze maatregel, pleegt u een misdrijf volgens de Computer Misuse Act 1990 (Computer Misbruik Wet 1990). We zullen dergelijke inbreuken melden aan de desbetreffende uitvoerende machten en zullen ook onze volledige medewerking verlenen aan deze machten door het bekendmaken van uw identiteit. In geval van een dergelijke inbreuk, houden uw rechten om onze site te gebruiken onmiddelijk op.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door verspreidde denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal aan uw computeruitrusting, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal dat u bezit, door uw gebruik van onze site of door het downloaden van materiaal op onze site, of op sites gelinkt aan onze site.

Naar onze site verwijzingen

U mag onze site niet linken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Onze site mag niet ingesloten worden in een andere site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij behouden ons het recht om link- en insluitings-toestemmingen in te trekken zonder voorafgaande mededeling.

Als u gebruik wenst te maken van materiaal op onze site dat hierboven niet vermeld werd, gelieve een aanvraag te sturen naar privacy@stovax.com.

Verwijzingen op onze site

Op plaatsen waar onze site verwijst naar andere sites en middelen van derden, zijn deze linken enkel voorzien voor uw informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of middelen en nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid op hiervoor, noch voor verlies of schade die kan voorkomen uit het gebruik ervan.

Rechtspraak en toepasslijke wet

Het Engels gerecht heeft het onbeperkte recht om uitspraak te doen over claims die voortkomen uit, of verbonden zijn aan, een bezoek aan onze site, al behouden we ons het recht om verdere stappen te nemen tegen u voor inbreuk op deze voorwaarden, in het land waar u verblijft of een ander toepasselijk land.

Deze gebruiksvoorwaarden en onenigheden of claims die er uit voortkomen, of er mee in verband staan of hun onderwerping of opstelling (inclusief niet-contractuele onenigheden of claims), zullen bestuurd en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Stovax, Gazco, Yeoman, Veriflame en Carbon Neutral Energy (Koolstofvrije energie), zijn handelsmerken van Stovax Ltd. en Gazco Ltd. Elk gebruik hiervan door u, vereist een uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wijzigingen

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te bekijken en notitie te nemen van gemaakte wijzigingen, daar deze bindend zijn voor u. Sommige maatregelen in deze voorwaarden kunnen ook vervangen worden door voorwaarden of mededelingen ergens anders op onze site.

Uw belangen

Indien u bezorgd bent over materiaal op onze website, gelieve contact op te nemen met privacy@stovax.com.

Bedankt om onze website te bezoeken.