Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten die daarop verwezen worden) vertellen u de voorwaarden waarvan u gebruik zou kunnen maken op onze website www.stovax.nl

Op deze pagina (en andere documenten die hiernaar verwijzen) staan de algemene gebruiksvoorwaarden voor de website www.stovax.nl

Lees deze voorwaarden aandachtig door vóórdat u gebruik maakt van onze website. Door onze website te gebruiken aanvaard u deze algemene voorwaarden en zijn deze van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heeft u geen toestemming om onze website te gebruiken.

Informatie over Stovax en Gazco

www.stovax.nl is het eigendom en in beheer van Stovax Limited and Gazco Limited (“Wij“, “ons”), geregistreerd in Engeland en Wales en het hoofdkantoor is (Stovax Limited met registratie nummer 1572550 en Gazco Limited met registratie nummer 2228426): Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF. Ons bedrijfsadres en postadres is hetzelfde: Falcon Road Sowton Industrial Estate Exeter, Devon EX2 7LF. Wij zijn een Limited Company naar Engels recht.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ten aller tijde het recht om de aangeboden dienst te verwijderen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling (zie hieronder).

Wij hebben geen verantwoordelijkheid ten opzichte van u of iemand anders als onze site tijdelijk niet beschikbaar is, onafhankelijk wat de reden is.

Het kan voorkomen dat wij de toegang tot bepaalde delen van de website beperken voor gebruikers die bij ons zijn geregistreerd.

Als u kiest voor of beschikt over een wachtwoord, een identificatiecode of ander soort informatie dat dient als onderdeel van onze veiligheidsprocedure of als u deze heeft toegewezen, dan dient u deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en deze niet te geven aan derden. Wij behouden het recht om, indien nodig, een identificatiecode of wachtwoord te deactiveren, dit indien u zelf hiervoor gekozen heeft of heeft gekregen en wij van mening zijn dat u zich niet aan (één of meer van) onze gebruiksvoorwaarden heeft gehouden.

U bent verantwoordelijk om al het nodige te doen om toegang tot onze website te behouden. U bent tevens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die onze website bezoeken via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich hieraan houden.

Verboden gebruiken

U mag onze website alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • Met enig doel dat de in strijd is met lokale, nationale of internationale wetgeving of regulering;
 • Met een illegaal of frauduleus doel of intentie of effect;
 • Met de bedoeling of poging om schade toe te brengen aan minderjarigen of op een andere manier schade toe te brengen;
 • Voor het versturen of verstrekken van ongevraagde of niet toegestane adverteren of promotiemateriaal of andere vorm van dergelijke communicatie (spam);
 • Voor het bewust versturen van materiaal dat besmet is met virussen, Trojan horses (Trojaanse paarden), worms (wormen), timebombs (tijdsbommen), keystroke loggers (programma’s die toetsslagen registreren), spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercodes die zijn ontworpen met een nadelig effect op de werking van software, communicatie of hardware.

U gaat tevens akkoord om:

 • Niets van onze site te reproduceren, na te maken, te kopiëren of te verkopen in strijd met deze voorwaarden
 • Onze site niet te betreden zonder bevoegdheid, deze niet te hinderen, verstoren of schade te veroorzaken:
  • Op geen enkel onderdeel van onze site;
  • Op geen enkel onderdeel van het netwerk waarop onze website is gemaakt en opgeslagen;
  • Op de software die wordt gebruikt voor onze site; of
  • Op geen enkel ander onderdeel van het netwerk of de software wat in eigendom en gebruik is van een derde.

Schorsing en beëindiging

Wij zullen, in onze eigen discretie, bepalen of er door uw gebruik van onze site een inbreuk werd gemaakt op deze voorwaarden. Indien dit het geval is, zullen wij de gepaste en noodzakelijke maatregelen nemen.

Niet aan deze voorwaarden houden kan een van de volgende maatregelen als gevolg hebben:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzetting van uw recht om onze site te gebruiken;
 • Gerechtelijke stappen tegen u, inclusief de terugvordering van al onze verliezen en kosten die wij hebben gehad door de inbreuk en de schadeloosstelling (inclusief maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en gerechtelijke kosten);
 • Aangifte van dergelijke informatie aan de uitvoerende rechterlijke machten, als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is.

Voor zover de wet dit toestaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor de maatregelen die genomen werden in navolging van inbreuken op deze voorwaarden. De genoemde maatregelen in deze voorwaarden zijn niet uitputtend en wij kunnen andere maatregelen nemen die wij geschikt achten.

Intellectuele eigendom

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten van onze website en al het materiaal dat erop gepubliceerd is. Het auteursrecht van deze website is wereldwijd beschermd door wetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag exemplaren, brochures, specificaties, uittreksels of samenvattingen afdrukken of downloaden van deze website, maar enkel voor uw persoonlijke documentatie. U mag deze specificaties, brochures, uittreksels of samenvattingen niet (elektronisch) uitgeven, bewaren voor opslag of voor back up doeleinden op uw computer.

U mag in geen geval wijzigingen aanbrengen in de elektronische of papieren exemplaren van het materiaal dat u heeft gedownload of afgedrukt. Het is niet toegestaan om afbeeldingen, foto’s, video’s, audio of ander grafisch materiaal te gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Het is verboden aanduidingen te verwijderen die wijzen op patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, de grafische vormgeving van handelsnamen of andere vormen van intellectuele eigendom van deze site of het materiaal dat u via de site verworven hebt.

Onze status (en alle geïdentificeerde bijdragers) als auteur van het materiaal op onze site moet ten alle tijde erkend worden. U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder vooraf een licentie aan te vragen bij ons of onze licentiehouders.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of download en daarbij deze gebruiksvoorwaarden overtreedt dan zal uw recht om onze site te gebruiken per direct ophouden en moet u alle kopieën vernietigen of retourneren.

Indien u denkt dat wij een inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten of van een derde dan kunt u ons hiervan op de hoogte te brengen via privacy@stovax.com. Graag in uw schrijven onder andere de volgende zaken te vermelden:

(1) een beschrijving van de geschonden intellectuele eigendomsrechten

(2) een beschrijving van de vermeende inbreuk

(3) de locatie van waar de vermeende inbreuk zich bevindt

(4) uw contactgegevens.

De betrouwbaarheid van gepubliceerde informatie

Commentaar, inzendingen en ander materiaal gepubliceerd op onze site zijn niet bedoeld als ondersteunend advies. Voor zover de wet dit toelaat stellen we ons niet aansprakelijkheid of verantwoordelijk als een bezoeker vertrouwen heeft gehaald uit materiaal dat is gepubliceerd door een bezoeker op de site.

U stelt ons schadeloos voor alle kosten of verliezen die door ons zijn geleden vanwege schadeclaims tegen ons van een derde en die voortkomen uit uw gebruik en/of bijdrage aan onze site (behalve daar waar wij in strijd met de wet handelen en dit handelen niet werd veroorzaakt door uw gebruik of bijdrage). Voor de werking van deze voorwaarde zal de actie tot publicatie van uw bijdrage geacht worden door u te zijn gedaan en niet door ons.

U spreekt ons vrij en stelt ons schadeloos van al uw claims tegen ons, en van personen die optreden namens u of met u samenwerken, met betrekking tot alle aansprakelijkheid die voortkomen uit maatregelen uit die wij hebben genomen of onze tussenpersonen, medewerkers of werknemers, op basis van deze gebruiksvoorwaarden en die betrekking hebben op uw gebruik of bijdrage op onze site.

Herinneringen voor onderhoud

Indien u bij het registreren van uw product voor gekozen heeft om een herinnering toegestuurd te krijgen voor een onderhoudsbeurt:

 • DIT STELT U NIET VRIJ OM TE ZORGEN VOOR REGELMATIG ONDERHOUDEN DOOR EEN DAARVOOR GEKWALIFICEERDE VAKMAN IN OVEREENSTEMMING MET DE ANBEVELINGEN VAN DE PRODUCENT. DIT IS UW VERANTWOORDELIJKHEID, ONAFHANKELIJK VAN HET FEIT OF EEN HERINNERING GESTUURD WERD OF NIET.
 • Wij zullen de herinnering per email naar u sturen, alleen naar het emailadres dat u ons gegeven heeft bij het registreren van uw product.
 • Aangezien dit een gratis dienst is, houden wij ons het recht om geen herinneringen te sturen. Indien wij zouden besluiten deze dienst te annuleren wordt u hiervan op de hoogte gebracht via het emailadres dat u ons heeft gegeven bij uw product registratie.

Wijzigingen op onze website

We werken onze website regelmatig bij en daardoor kan de inhoud op elk moment wijzigen. Indien het nodig is kan het voorkomen dat we de toegang tot de site schorsen of voor onbepaalde tijd sluiten. De inhoud van onze website kan verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijk verouderd materiaal bij te werken.

 

Onze aansprakelijkheid

Wij stellen de inhoud van onze website ter beschikking zonder vertegenwoordiging, garanties, condities of waarborgen wat betreft de nauwkeurigheid. Voor zover de wet dit toestaat, sluiten we daarom uitdrukkelijk het volgende uit:

 • Alle voorwaarden, waarborgen of andere termen aangehaald in statuten, wetgeving of aanvullend recht.
 • Alle aansprakelijkheid (onafhankelijk van hoe deze zich heeft voorgedaan, inclusief aansprakelijkheid in onrechtmatige daad en nalatigheid, contractbreuk of andere vormen) zelfs indien dit was te voorzien, geleden door een persoon of rechtspersoon in directe of indirecte relatie met onze website; of in relatie met het gebruik of het onvermogen van gebruik; of de gevolgen van het gebruik van onze site, websites die zijn gelinkt en materiaal dat erop is gepost voor:
  • Inkomens- of inkomstenverlies
  • Verlies van handel
  • Verlies van potentiële opdrachten
  • Verlies van winst of contracten
  • Verlies van ingecalculeerde besparingen
  • Verlies van gegevens
  • Verlies van of schade aan reputatie of goodwill, of
  • Verloren tijd voor management en/of ander personeel en/of kantoortijd.

In elk van deze gevallen kan het gaan om direct of indirect, speciale en/of gevolgschade of verlies. Dit beïnvloedt onze aansprakelijkheid niet in het geval van overlijden of verwondingen die voortkomen uit onze nalatigheid, noch in geval van fraude of frauduleuze voorstelling, noch enig andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt kan worden door de toegepaste wetgeving.

Informatie over u en uw bezoek aan onze site

Wij bewaren informatie over u in overeenkomst met ons Privacy beleid. Door onze website te gebruiken geeft u toestemming tot het verwerken van dergelijke informatie en u garandeert ons dat alle informatie die u verstrekt nauwkeurig en correct is.

In geval van een conflict tussen deze voorwaarden en de voorwaarden in het Privacy beleid, zullen deze voorwaarden de bovenhand hebben.

Virussen, hacken en andere misdrijven

U mag onze site niet misbruiken door het bewust inbrengen van (of gegevens overbrengen, versturen of uploaden van materiaal besmet met) virussen, Trojans (Trojaanse paarden), worms (wormen), time-bombs (tijdsbommen), key-stroke loggers (programma’s die toetsslagen registreren), spyware, adware, logic bombs of ander materiaal, programma’s of gelijkaardige computercodes die kwaadwillig bedoeld zijn, technologisch schadelijk of ontworpen om een negatief effect te hebben op de werking van computer software of hardware op onze site. U mag ook niet trachten om onbevoegd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop de site opgeslaan is of gelijk welke server, computer of database verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-serviceaanval (ontzeggen van dienstverlening) of een denial-of-serviceaanval verspreiden.

Door het breken van deze maatregel, pleegt u een misdrijf volgens de Computer Misuse Act 1990 (Computer Misbruik Wet 1990). We zullen dergelijke inbreuken melden aan de desbetreffende uitvoerende gerechtelijke machten en zullen onze volledige medewerking verlenen aan deze machten door aangifte van uw identiteit. In geval van een dergelijke inbreuk, houden uw rechten om onze site te gebruiken per direct op.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door verspreidde denial-of-serviceaanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal aan uw computeruitrusting, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal dat u bezit, door uw gebruik van onze site of door het downloaden van materiaal op onze site, of op sites gelinkt aan onze site.

Naar onze site verwijzingen

U mag onze site niet linken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Onze site mag niet ingesloten worden in een andere site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij behouden ons het recht om link- en insluitings-toestemmingen in te trekken zonder voorafgaande mededeling.

Als u gebruik wenst te maken van materiaal op onze site dat hierboven niet vermeld werd, gelieve een aanvraag te sturen naar privacy@stovax.com.

Verwijzingen op onze site

Op plaatsen waar onze site verwijst naar andere sites en middelen van derden, zijn deze linken enkel voorzien voor uw informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of middelen en nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid op hiervoor, noch voor verlies of schade die kan voorkomen uit het gebruik ervan.

Rechtspraak en toepasselijke wet

Het Engels gerecht heeft het onbeperkte recht om uitspraak te doen over claims die voortkomen uit, of verbonden zijn aan, een bezoek aan onze site, al behouden we ons het recht om verdere stappen te nemen tegen u voor inbreuk op deze voorwaarden, in het land waar u verblijft of een ander toepasselijk land.

Deze gebruiksvoorwaarden en onenigheden of claims die eruit voortkomen, of er mee in verband staan of hun onderwerping of opstelling (inclusief niet-contractuele onenigheden of claims), zullen bestuurd en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Stovax, Gazco, Yeoman, Veriflame en Carbon Neutral Energy (Koolstofvrije energie), zijn handelsmerken van Stovax Ltd. en Gazco Ltd. Elk gebruik hiervan door u, vereist een uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wijzigingen

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te bekijken en notitie te nemen van gemaakte wijzigingen, daar deze bindend zijn voor u. Sommige maatregelen in deze voorwaarden kunnen ook vervangen worden door voorwaarden of mededelingen ergens anders op onze site.

Uw belangen

Indien u bezorgd bent over materiaal op onze website, gelieve contact op te nemen met privacy@stovax.com.

Bedankt voor het bezoeken van onze website.