Gazco 5 jaar verlengde garantie houtkachels

Gazco 5 jaar verlengde garantie houtkachels

U moet uw elektrische kachel of haard van Gazco Gas bij een geautoriseerde leverancier binnen ons Deskundig Dealer Netwerk hebben gekocht en binnen één maand na aankoop of installatie (datum die laatst valt geregistreerd hebben) bij Gazco om uw verlengde garantie te krijgen. De startdatum voor uw garantieperiode is de datum van aankoop.

Voor het activeren van uw verlengde garantie heeft u tijdens de registratieprocedure de gegevens van de Deskundige Dealer bij wie u uw product hebt gekocht nodig. Producten die niet worden aangeschaft bij ons Deskundig Dealer Netwerk, of niet worden geregistreerd binnen de aangegeven termijn, hebben een garantie van 12 maanden. De verlengde garantie voor uw Gazco Gas kachel of haard verlengt de standaard garantie van 12 maanden met een verdere 4 jaar tot een totale garantieperiode van 5 jaar.

Voorwaarde van de verlengde garantie is dat de installatie voldoet aan de relevante bouwvoorschriften en van toepassing zijnde regels en wordt uitgevoerd door een bevoegd en gekwalificeerd persoon met een installatie-certificaat en het juiste rapport voor ingebruikname, ingevuld en bewaard door de eindgebruiker. Deze worden meegeleverd met uw installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing.

Voorwaarde van de verlengde garantie is ook dat uw Gazco kachel of haard regelmatig (om de 12 maand) wordt onderhouden door iemand die hiervoor voldoende is opgeleid en gekwalificeerd. Documenten en kwitanties m.b.t. jaarlijks onderhoud zijn vereist in geval van een claim tijdens de periode van de verlengde garantie.

Deze Garantie kan worden overgedragen in het geval dat de klant het apparaat binnen de garantieperiode verkoopt. De Klant dient Gazco binnen 14 dagen na de doorverkoop schriftelijk op de hoogte brengen van de verkoop. Als u Gazco niet binnen 14 dagen op de hoogte stelt, wordt de garantie ongeldig. Geef de gedateerde kassabon als aankoopbewijs door aan de nieuwe eigenaar.

Tijdens uw verlengde garantieperiode mogen alleen originele Gazco reserveonderdelen worden gebruikt voor het onderhoud van uw kachel of haard. Deze reserveonderdelen kunnen rechtstreeks worden besteld bij een Deskundige Dealer.

Verbruiksonderdelen zoals glas, vuurstenen, roosteronderdelen, blokhouders, afschermplaten, thermokoppels, waakvlamonderdelen, keramische brandstofeffecten, interne bekledingen, batterijen en kachelkoord, die onderhevig zijn aan normale slijtage of onderdelen die vervangen moeten worden bij het normale onderhoud, zijn uitgesloten van de originele of verlengde garantie.

Waakvlamonderdelen moeten om de twee jaar worden vervangen voor voortzetting van de garantie tot het derde en vijfde jaar, naast het product dat ook jaarlijks wordt onderhouden door een geregistreerde technicus.

Schade veroorzaakt door het niet vervangen van versleten of beschadigde verbruiksonderdelen valt niet onder deze garantie.

Neem bij problemen met uw kachel of haard eerst contact op met de Deskundige Dealer bij wie het product werd gekocht. De Deskundige Dealer zal onmiddellijk assistentie bieden of namens u contact opnemen met Gazco. Om een serviceaanvraag te kunnen regelen, heeft Gazco een bewijs van registratie, inbedrijfstellingsdocumenten en servicegeschiedenis nodig (servicegeschiedenis vereist voor alle producten ouder dan 12 maanden). Elke garantieclaim zonder de vereiste informatie wordt terugverwezen naar uw Deskundige Dealer bij wie u deze hebt gekocht.

Om verder te gaan met garantieclaims voor beschadigde apparaten/onderdelen, verf of visuele gebreken, moet fotografisch bewijs worden geleverd. Als u geen fotografisch bewijs levert, kan de claim worden vertraagd of geweigerd.

Een serviceaanvraag wordt alleen geregistreerd als de verkoper of installateur het apparaat heeft geïnspecteerd en heeft geverifieerd dat er sprake is van een fabricagefout. Bij elk bezoek van een technicus van Gazco of erkende derde partij worden servicekosten in rekening gebracht als onze technicus een apparaat inspecteert en tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een fabricagefout.

Uitsluitingen en beperkingen
Geen enkele garantie wordt uitgebreid tot verbruiksartikelen of de reparatie of vervanging van onderdelen, die tijdens de garantieperiode aan normale slijtage onderhevig zijn.

Onderdelen die in verband met het normale jaarlijkse onderhoud vervangen moeten worden, zijn onder andere glas, kachelkoord, vuurvaste stenen, roosteronderdelen, blokhouders, afschermplaten en aspannen; deze vallen niet onder de garantie.

De verlengde garantie van Stovax dekt niet het volgende:

  1. Bij normaal gebruik kan de geverfde afwerking van uw Gazco kachel of haard enigszins van kleur veranderen. Dit wordt als normaal beschouwd en wordt daarom niet gedekt door de garantie. De lakafwerking zal van tijd tot tijd moeten worden bijgewerkt of overgespoten. Het onderhouden van de afwerking is normaal en valt niet onder de garantie.
  2. Geëmailleerde onderdelen; waar deze onderdelen onderhevig zijn aan abnormaal hoge temperaturen, chemische schuurmiddelen of thermische schokken, die het schilferen, breken, verkleuren en het vormen van haarscheuren op de emaille afwerking tot gevolg hebben.
  3. Schade ten gevolge van installatie en gebruik waar het apparaat niet geïnstalleerd of gebruikt is in overeenstemming met de aanwijzingen voor installatie en bediening van Gazco of als de installatie niet in overeenstemming is met de plaatselijke bouw-, brand- en veiligheidsvoorschriften.
  4. Defecten of fouten veroorzaakt door specifieke plaatselijke omstandigheden zoals problemen met het aantrekken van lucht en defecten in de schoorsteen.
  5. Schade veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen, gebruik of reparatie.
  6. Schade of defecten die worden veroorzaakt omdat het product is opgeslagen in een vochtige, onverwarmde omgeving.
  7. Schade of storingen veroorzaakt door gebrek aan passend jaarlijks onderhoud.
  8. Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot andere betrokken producten die niet door Gazco zijn geleverd.
  9. Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot decoraties, meubilering of andere huishoudelijke goederen.
  10. Kosten voor verwijdering en herinstallatie.

Gerepareerde of vervangen producten worden alleen gedekt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantietermijn.

Indien u ooit een claim wilt indienen vanwege een gebrek of defect aan het product, dient u uw dealer binnen een redelijke tijdsperiode op de hoogte te brengen. Dit dient doorgaans te gebeuren binnen 14 dagen na de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd. Als het gebrek of defect meegedeeld wordt na 14 dagen na de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd, is Gazconiet aansprakelijk voor gebeurtenissen of problemen die optreden na de periode van 14- dagen of die worden veroorzaakt of verergerd door de te korte kennisgeving en hierdoor werd voorkomen dat er actie ondernomen kon worden om de gevolgen die voortkwamen uit het gebrek of defect op een eerdere datum te verminderen of elimineren.

Als de productfout optreedt tijdens de garantieperiode, zal Gazco de nodige componenten of goederen om de fout te corrigeren kosteloos toesturen.

De verlengde garantie maakt Gazco niet aansprakelijk voor speciale, bijkomende of gevolgschade, letsel bij personen of schade aan eigendom, of enige andere gevolgschade die verder strekt dan de wettelijke rechten van de consument. De aansprakelijkheid voor deze kwesties wordt gedekt door de verkoopvoorwaarden van Gazco.

De totale aansprakelijkheid van Gazco reikt niet verder dan de aankoopprijs die betaald is voor de goederen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen. In geval van een claim behoudt Gazco zich het recht voor om de goederen in kwestie te vervangen of de aankoopprijs van de goederen terug te betalen.

Uw wettelijke rechten worden door de verlengde garantie van Gazco niet aangetast. In geval van tegenstrijdigheden in de informatie zijn de garantiegegevens op de website doorslaggevend.